Provozní a ubytovací řád


 1. Úvodní ustanovení/
  • Za rekreační areál včetně vybavení zodpovídá provozovatel. Provozovatelem rekreačního areálu je obchodní společnost CA SVĚT s.r.o., se sídlem Jívanská 1855/22, 193 00 Praha 9, IČO: 25433482.  Povinností všech osob ubytovaných nebo pobývajících v tomto areálu je tento majetek ochraňovat, šetřit, udržovat pořádek a čistotu ve srubech, chatkách, apartmánech, sociálních zařízeních, na sportovištích a taktéž v okolí areálu.
  • Každá ubytovaná osoba pobývající v areálu je povinna dodržovat zásady ubytování tak, aby nebyl porušen pobyt ostatních. Za chování a bezpečnost dětí i nezletilých při pobytu v celém areálu, srubech, chatkách i v restauraci jsou plně zodpovědní jejich zástupci (rodiče nebo jimi pověřené osoby).

 

 1. Hlášení pobytu a ubytování
  • Všechny osoby přicházející do rekreačního areálu za účelem ubytování, služební návštěvu nebo na návštěvu dětí ubytovaných na dětských, žákovských a studentských pobytech, jsou povinny se ohlásit na recepci.
  • Zájemci o ubytování jsou povinni předložit platný občanský průkaz nebo pas pro zápis do ubytovací knihy a seznámit se s provozním řádem Koupaliště a kempu Pecka.
  • Přespání je umožněno za poplatek viz ceník.
  • Psi mají umožněn přístup do rekreačního areálu pouze v doprovodu svého majitele. Nesmějí se pohybovat volně v rekreačním areálu, v restauraci pouze po domluvě s obsluhujícím personálem. Za bezpečnost a úklid nečistot zodpovídá majitel psa pod pokutou 500 Kč. Vstup do prostor koupaliště se psy je přísně zakázán. Při zahájení ubytování je nutno srub, chatku či pokoje přebrat a všechny škody nebo nedostatky neprodleně nahlásit vedoucímu, provozní nebo personálu rekreačního areálu.
  • Rekreační pobyt končí dle dohody předáním klíčů od chatky, sruby či pokoje vedoucímu rekreačního areálu, provozní nebo jimi pověřené osobě. Prokázané škody způsobené rekreanty uhradí rekreanti v plné výši vedoucímu rekreačního areálu nebo po dohodě s ním je uvedou do původního stavu. Za ztrátu klíče od chatky, srubu či pokoje se účtuje 50 Kč a rekreant je povinen tento poplatek uhradit.
  • Nástup na ubytování je možný po 14:00, chatky, sruby a pokoje je třeba uvolnit do 10:00.

 

 • Všeobecná ustanovení
  • Noční klid je stanoven od 23:00 do 7:00.
  • Zranění nebo úraz ubytované osoby musí být neprodleně nahlášeno vedoucímu rekreačního areálu, provozní, jimi pověřené osobě nebo vedoucím dětských pobytů.
  • Kouření je zakázáno v celém rekreačním areálu, zároveň je zakázáno používání vlastních topných těles, elektrických nebo plynových vařičů pod pokutou 1000 Kč.
  • Je zakázáno přesunovat nábytek, postele a veškeré jiné vybavení.
  • Vstup se psy do chatek či pokojů je dovoleno pouze po předchozí domluvě s provozovatelem.
  • Platí přísný zákaz vnášet sklo do prostor sportovišť, dětských hřišť a koupaliště.
  • Je zakázáno v areálu rozdělávat oheň mimo vyhrazené ohniště.

 

 1. Další ustanovení
  • V areálu platí přísný zákaz volného pobíhání psů, psi smějí pouze do prostoru kempu, platí přísný zákaz vstupu se psy do prostoru koupaliště a sportovišť pod pokutou 1000 Kč.
  • V areálu platí přísný zákaz vstupu do okrasné zeleně.

 

 1. Storno podmínky
  • po provedení rezervace je zákazníkovi zaslána zálohová faktura zpravidla na 70% ceny pobytu
  • splatnost faktury je 7 dnů od vystavení
  • pokud není faktura uhrazena je rezervace přenechána dalšímu zájemci
  • společně s fakturou je zaslána smlouva o ubytování
  • při oznámení odstoupení od smlouvy dříve než 80 dnů před započetím ubytování se účtuje jednotný storno poplatek 500,- za objednanou ubytovací jednotku
  • při oznámení odstoupení od smlouvy nejpozději 80 dnů před započetím sjednaného dne započetí ubytování činí storno poplatky 35 % sjednané ceny ubytování
  • při oznámení odstoupení od smlouvy nejpozději 50 dnů před započetím sjednaného dne započetí ubytování činí tyto storno poplatky 60 % sjednané ceny ubytování
  • při oznámení odstoupení od smlouvy nejpozději 15 dnů před započetím sjednaného dne započetí ubytování činí tyto storno poplatky 80% sjednané ceny ubytování
  • při pozdějším oznámení odstoupení od smlouvy činí tyto storno poplatky 100 % sjednané ceny ubytování
  • sjednanou cenou ubytování se rozumí cena uvedená ve smlouvě/rezervaci/ jako úhrada pobytu
  • pokud některý z návštěvníků nebude moci ze zdravotních důvodů na dojednaný termín nastoupit, po předložení lékařského potvrzení vrátíme návštěvníkovi 50% sjednané ceny ubytování /platí pouze pro osobu na kterou je vystavené lékařské potvrzení/

   

   1.  

    1. Porušení ubytovacího řádu
     • Ubytovací řád je v plném znění k dispozici na recepci, vývěsných tabulích a na www.kemppecka.cz. V případech porušení ubytovacího řádu bude ubytovaný okamžitě vyloučen z rekreačního areálu, a to bez finanční náhrady, tedy bez vrácení zaplacené částky za stravu a ubytování. Vypovězení smlouvy probíhá pověřenou osobou.
     • Porušení ubytovacího řádu
      1. Užívání ubytovacího a společného prostoru odporuje obvyklému způsobu užívání.
      2. Vykazování známek podnapilosti či účinku jiných omamných látek.
      3. Rušení nočního klidu (noční klid – denně od 23:00 do 7:00)
      4. Poškození zařízení ubytovacího zařízení.
      5. Neplatné osobní doklady.
      6. Hrubé chování a fyzické násilí.
      7. Zcizení osobních věcí.
      8. Zásahy do elektrické sítě.

     

    • Závěr
     • Povinností každého ubytovaného je znát tento ubytovací řád, který je závazný pro ubytované hosty i návštěvníky.
     • Další informace budou poskytnuty ústně vedoucím rekreačního areálu nebo jím pověřené osoby v den nástupu na rekreační pobyt.