Městys Pecka

Zastupitelstvo městyse Pecka

Obecně závazná vyhláška městyse Pecka č. 3/2019,

o místním poplatku z pobytu

 

Zastupitelstvo městyse Pecka se na svém zasedání dne 27.11.2019 usnesením
č.6/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 • Městys Pecka touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
 • Správcem poplatku je úřad městyse.[1]
 • Správa poplatku je výkonem přenesené působnosti a provádí ji správce poplatku.

Čl. 2

Předmět, poplatník a plátce poplatku

 • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.[2]
 • Poplatníkem poplatku z pobytu je fyzická osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).[3]
 • Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.[4]

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 • Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ke vzniku své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.
 • O zániku poplatkové povinnosti je plátce povinen podat ohlášení v termínu nejpozději a) do 15 dnů ode dne, kdy činnost spojenou s poskytováním
 1. b) jestliže činnost spojená s poskytováním pobytu je delší než kalendářní rok, je plátce povinen podat ohlášení vždy nejpozději do konce každého kalendářního roku.
 • V ohlášení plátce uvede[5]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.
 • Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[6]
 • Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[7]
 • Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[8]

 

 

Čl. 4

Evidenční povinnost[9]

 • Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
 • Údaji podle odstavce 1 jsou
  1. den počátku a den konce pobytu,
  2. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
  3. datum narození,
  4. číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
   1. občanský průkaz,
   2. cestovní doklad,
   3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
   4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
   5. průkaz o povolení k pobytu,
   6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
   7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
   8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
   9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
  5. výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku
  6. důvod osvobození včetně doby trvání 
 • Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
 • Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

 

Čl. 5

Sazba a výpočet poplatku

Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Výpočet poplatku je součin sazby poplatku a celkového počtu dnů pobytu.

Čl. 6

Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31.3. následujícího kalendářního roku.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

 • Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba[10]
  1. nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
  2. mladší 18 let,
  3. hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
  4. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
  5. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
  6. pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
  7. vykonávající na území obce sezónní práci[11] pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
  8.    pobývající na území obce
   1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
   2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
   3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
   4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

(2)     Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják
v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající  
na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti
s plněním služebních nebo pracovních úkolů.[12]

Čl. 8

Správa poplatku

 • Nebudou-li poplatky zaplaceny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.[13]
 • Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[14]
 • Penále, úroky a pokuty upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut a pokut za nesplnění povinností nepeněžité povahy, se neuplatňují

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 • Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadních vyhlášek č. 8/2011 ze dne 29.8.2011, o místím poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a č. 9/2011 ze dne 29.8.2011 to místním poplatku z ubytovací kapacity.
 • Zrušují se obecně závazné vyhlášky č. 8/2011 ze dne 29.8.2011, o místím poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a č. 9/2011 ze dne 29.8.2011 to místním poplatku z ubytovací kapacity.

 

 

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020  

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  2.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 3a  zákona o místních poplatcích

[3] § 3  zákona o místních poplatcích

[4] § 3f  zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[8] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

[9]  § 3g  zákona o místních poplatcích

[10] § 3b  odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11] § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích

[12] § 3b odst. 2  zákona o místních poplatcích

[13] § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[14] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích